Công ty đại chúng là gì? Tìm hiểu khái quát về công ty đại chúng

Công ty đại chúng trước hết là công ty cổ phần và thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán, bao gồm:
 • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

  Ở hai trường hợp đầu tiên, việc trở thành công ty đại chúng là sự lựa chọn của bản thân công ty. Còn sống tình huống sau cuối, công ty cổ phần đảm bảo điều kiện về vốn điều lệ và số người đóng cổ phần sẽ nêu sẽ nghiễm nhiên trở thắng lợi ty đại chúng. Ngày trở thắng lợi ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thiện việc góp vốn tất cả và số người đóng cổ phần đc ghi nhận trong các cổ đông xuất hiện từ 100 nhà đầu tư trở lên 1. trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm ngày trở thắng lợi ty đại chúng, chủ có trách nhiệm phải nộp hồ sơ đăng ký kết nhà đại chúng đến Ủy ban đầu tư và chứng khoán nhà nước2. lúc này, nhà đại chúng nằm trong sự điều hành của Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán ngôi nhà nước sát bên Sở kế hoạch và dự án.

  Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng:
  • Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   • Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông.
   • Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

   Có thển bạn quan tâm: Dịch vụ tứ vấn luật doanh nghiệp

   Các trường hợp trở thành công ty đại chúng khác:
   • Chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   Các phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm:
   • Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;
   • Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    • Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

    Để có thể chào bán chứng khoán ra công chúng, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện4:
    • Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
    • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

    1 Khoản 3 Điều 34 Nghị định 58/2012

    2 Khoản 1 Điều 34 Nghị định 58/2012

    3 Điều 33 Nghị định 58/2012.

    4 Khoản 1 Điều 12 Luật chứng khoán.
    • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
    • Phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

    Khi thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cần đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trừ trường hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày giấy này có hiệu lực, công ty phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp. Chỉ sau khi hoàn tất công bố, công ty mới được phép chào bán cổ phiếu ra công chúng và chính thức trở thành công ty đại chúng.    Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết tại đây: Click
[/list][/list]