thu mua phế liệu Trong các năm qua, thành phố đã thực hiện chế độ giao cho các Công ty Dịch vụ Công ích 24 quận, huyện chủ động trong công tác thu gom chất thải rắn y tế phát sinh trên địa bàn sau đó chuyển giao cho công sở TNHH MTV Môi trường đô thị thị trấn xử lý (ngày nay đô thị vẫn đang bù đắp một phần chi phí cho công tác xử lý chất thải rắn y tế). Với sơ đồ vận hành trước đây, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn đô thị được đánh giá bình ổn và bảo đảm tiến tới thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn y tế phát sinh. Tuy nhiên, khi Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ khoáng sản và Môi trường có hiệu lực, theo nguyên tắc một đơn vị xử lý chỉ được thành lập 5 nhà phân phối. Với luật pháp mới này thành phố bị động trong công tác thu gom chất thải rắn y tế. Một số tổ chức cái này Công ích các quận, huyện không thể tiếp tục thu gom chất thải rắn y tế do không được ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường thị trấn thành phố. Trong khi đó với nhân lực, phương tiện, đồ vật của cơ quan TNHH MTV Môi trường đô thị đô thị hiện hữu thì không thể triển khai xuống các quận, huyện để thu gom triệt để chất thải y tế.

Trong năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công ty họp với các tập đoàn TNHH MTV DVCI các quận, huyện để tháo gỡ những cạnh tranh trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải y tế. hiện tại các tổ chức TNHH MTV DVCI vẫn triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 12 tháng 5 năm 2003 của UBND TP về tăng quản lý chất thải rắn y tế để đảm bảo thu gom triệt đề CTR y tế phát sinh.

Riêng về phép tắc của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ khoáng sản và Môi trường liên quan đến việc cấp giấy phép thu gom, vận chuyển chất thải nguy nan. Trong đó có chất thải y tế, Sở khoáng sản và Môi trường sẽ sớm kiến nghị Bộ khoáng sản và Môi trường sớm sửa đổi Thông tư hoặc có hình thức đặc thù cho đô thị Hồ Chí Minh trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế, đảm bảo việc thu gom, triệt để chất thải y tế phát sinh.

II. Tình hình động tác của các bãi chôn lấp ngày nay

2.1 Các công trình, dự án đang tác động xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

+ Bãi chôn lấp số 2: công suất 2.000 – 2.500 tấn/ngày

+ Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước của cơ quan TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam - Vietnam Waste Solution (VWS)- Hoa Kỳ: công suất 3.000 tấn/ngày.

+ người sử dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phân bón của cơ quan Vietstar – Lemna (Hoa kỳ): ngựa tiếp nhận 400 tấn/ngày.

2.2 Các dự án đang triển khai:

a. Dự án xây dựng công ty xử lý chất thải rắn sinh hoạt, HP 1.000 tấn/ngày. kỹ thuật tái chế, làm phân hữu cơ vi sinh.Chủ đầu tư là tập đoàn Cổ phần vững mạnh Tâm Sinh Nghĩa, kỹ thuật tái chế nhựa và làm phân hữu cơ vi sinh với ngựa 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp- Củ Chi: dự án đã dứt hạng mục cơ bản, trong tháng 12/2012 xí nghiệp đã tiếp nhận 100 tấn/ngày chất thải rắn sinh hoạt để vận hành thử nghiệm các thông số khoa học và dự kiến trong năm 2013 sẽ tiếp nhận chính thức 1.000 tấn/ngày chất thải rắn sinh hoạt để xử lý.

b. Dự án thành lập người tiêu dùng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, HP 500 tấn/ngày. khoa học tái chế, làm phân hữu cơ vi sinh.

Chủ đầu tư là tổ chức Cổ phần Tasco, kỹ thuật tái chế nhựa và làm phân hữu cơ vi sinh với HP 500 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp- Củ Chi: Dự án đã được Ủy ban nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư và đã có quyết định giao đất. bây giờ dự án chưa xây dựng do vướng hạ tầng (do chưa có đường dẫn vào khu đất giao cho tập đoàn). Nếu trong năm 2013, đường dẫn vào khu đất của tổ chức được giải quyết thì đến năm 2014 dự án mới có thể tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt để xử lý.

Hình như, trong tháng 12/2012, tập đoàn TNHH MTV Môi trường thị trấn đô thị đã xây cất bãi chôn lấp số 3, (để thay thế bãi chôn lấp số 2 khi tiếp nhận đủ ngựa).

Về công tác qui hoạch Khu xử lý chất thải của đô thị: Hiện nay, đô thị có 02 khu xử lý: là khu liên hợp xử lý chất thải ở Tây Bắc Củ Chi và Khu xử lý rác Đa Phước. Tuy nhiên, trong thời gian qua Ủy Ban nhân dân thành phố lãnh đạo điều chỉnh quy hoạch 1/2000 các Khu liên hợp xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Theo chủ trương của UBND TP sẽ di dời tác động xử lý chất thải của thành phố về khu xử lý Thủ thừa – Long An để xử lý. bây giờ, VWS đang thực hiện bề ngoài, lập qui mô đầu tư dự án khu xử lý rác ở Long An. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn tất và chưa có chủ trương thực hiện từ phía Ủy ban nhân dân đô thị về quy mô và phương thức thực hiện.

Nguồn tham khảo